Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022:

 • 12 listopada 2021 r. (piątek)
 • 7 stycznia 2022 r. (piątek)
 • 2 maja 2022 r. (poniedziałek)
 • 27 maja 2022 r. (piątek) dzień po egzaminach ósmoklasisty (egzaminy: 24, 25, 26 maja 2022 r. -wtorek, środa, czwartek)
 • 17 czerwca 2022 r. (piątek)
   

  PODSTAWA PRAWNA:

  • Ustalenie dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów Prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). W nowym rozporządzeniu dostosowano zapisy do obowiązujących od 1 września 2017 r. nowych typów szkół i placówek [§ 1], o których mowa w przepisach Prawa oświatowego.[§ 5 ust. 1] ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego (wymiar dodatkowo wolnych dni jest podany w § 5 ust. 1 lit. a – c) i tak dla:
  • szkół podstawowych – do 8 dni (w tym trzy dni odliczone na egzaminy zewnętrzne)