Dni wolne

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno – wychowawczych w roku szkolnym 2023/2024:

  • 2  i 3 listopada 2023 r. (dwa dni po Wszystkich Świętych)
  • 29 i 30 kwietnia 2023 r.  oraz 2 maja 2024 r. (cały tydzień majowy)
     

    PODSTAWA PRAWNA:

    • Ustalenie dodatkowe dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w świetle obowiązujących przepisów Prawa oświatowego: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego (Dz. U. poz. 1603). W nowym rozporządzeniu dostosowano zapisy do obowiązujących od 1 września 2017 r. nowych typów szkół i placówek [§ 1], o których mowa w przepisach Prawa oświatowego.[§ 5 ust. 1] ustalania dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w szkołach lub placówkach po zasięgnięciu opinii rady szkoły albo rady placówki, a gdy rada szkoły lub placówki nie została powołana – rady pedagogicznej, z tym, że w przypadku szkół wymagana jest także opinia rady rodziców i samorządu uczniowskiego (wymiar dodatkowo wolnych dni jest podany w § 5 ust. 1 lit. a – c) i tak dla:
    • szkół podstawowych – do 8 dni (w tym trzy dni odliczone na egzaminy zewnętrzne)