Stypendium socjalne i zasiłek szkolny

Informacje ogólne dotyczące stypendium socjalnego i zasiłku szkolnego:

 

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Jakie są procedury udzielania stypendium socjalnego?

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe.

Miesięczna wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 528,00 zł netto (rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie zweryfikowania kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej (Dz.U. 2018 poz. 1358).

W jaki sposób można ubiegać o stypendium?

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

Kto może złożyć taki wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół.

Jaki jest termin składania wniosków?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 15 września danego roku szkolnego w szkole, w której uczniowie pobierają naukę. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

W jakiej formie może być przyznawane stypendium?

Stypendium szkolne może być przyznawane w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Ile razy może być przyznawane?

Stypendium szkolne może być przyznawane raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego zasiłku szkolnego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Co to jest?

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które jest niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • utrata pracy przez rodziców;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Komu się przyznaje taki zasiłek?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice, prawni opiekunowie
 • pełnoletni uczniowie
 • dyrektorzy szkół

Jakie są formy udzielania zasiłku szkolnego?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Jaki jest termin ubiegania się o zasiłek szkolny?

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

STYPENDIUM SOCJALNE PRZYSŁUGUJE UCZNIOWI, GDY DOCHÓD RODZINY UCZNIA NIE JEST WYŻSZY NIŻ 528 zł netto na osobę

dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.

Dokumenty:

https://e-urzad.tarnowskiegory.pl/Service/getServiceCard.html?id=203&ciid=74&pid=203Ile%20razy%20mo%C5%BCe%20by%C4%87%20przyznawany?

Potrzebne dokumenty do wypisania, można pobrać w sekretariacie szkoły.