Wyprawka szkolna i stypendia socjalne

Informacje ogólne dotyczące wyprawki, stypendium i zasiłku szkolnego:

WYPRAWKA SZKOLNA

 Co to jest?

Wyprawka szkolna to pomoc udzielana uczniom w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania.

Kto mógł się o nią ubiegać w roku szkolnym 2015/2016?

W roku szkolnym 2015/2016 pomocy dofinansowania zakupu podręczników udzielono uczniom uczęszczającym do klasy III szkoły podstawowej, klasy III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia i klasy IV technikum.

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania udzielano uczniom:

 1. Słabowidzącym,
 2. Niesłyszącym,
 3. Słabosłyszącym,
 4. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim,
 5. Z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym,
 6. Z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją,
 7. Z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera,
 8. Z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona w pkt 1-7

– posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej „ustawą” uczęszczającym w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I,II i IV, gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształcących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólnokształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

Kto może złożyć wniosek?

Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników jest udzielana na wniosek rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia albo na wniosek nauczyciela, pracownika socjalnego lub innej osoby, za zgodą rodziców ucznia (prawnych opiekunów, rodziców zastępczych, osób prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletniego ucznia.

Gdzie się składa wniosek?

Wniosek składa się do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016.

Kiedy się składa wniosek?

Wniosek składa się w terminie ustalonym odpowiednio przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu na siedzibę szkoły. Najczęściej składa się go na przełomie września/października.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o wysokości dochodów.

I co dalej?

Dyrektor szkoły sporządza listę uczniów uprawnionych do otrzymania pomocy i przekazuje ją do burmistrza miasta.

Po otrzymaniu listy burmistrz miasta informuje dyrektor szkoły o liczbie uczniów danej szkoły, którym może być przyznana pomoc. Następnie burmistrz miasta przekazuje środki na udzielenie pomocy, na rachunek bankowy szkoły prowadzonej przez gminę.

Kto zwróci koszt zakupionych materiałów?

Dyrektor szkoły zwraca rodzicom uczniów (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzących rodzinny dom dziecka) albo pełnoletnim uczniom koszt zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego, lub podręczników dokształcenia w zawodach, a w przypadku uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną z niepełnosprawności jest niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym lub znacznym – również koszt zakupu materiałów edukacyjnych, po przedłożeniu dowodu zakupu (faktury VAT wystawionej imiennie na ucznia, rodzica (prawnym opiekunom, rodzicom zastępczym, osobom prowadzących rodzinny dom dziecka), rachunku, paragonu lub oświadczenia o zakupie odpowiednio podręczników lub materiałów edukacyjnych), do wysokości wartości pomocy określonej w rozporządzeniu.

W przypadku złożenia oświadczenia o zakupie podręczników lub materiałów edukacyjnych należy dołączyć informację o rozliczeniu wydatków odpowiednio na zakup podręczników lub materiałów edukacyjnych tylko w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku – „Wyprawka szkolna”.

W roku szkolnym 2016/2017 kryteria przyznawania pomocy dofinansowania zakupu podręczników lub materiałów edukacyjnych może ulec zmianie. Pomoc co roku jest udzielana innym uczniom (odpowiadającym konkretnym kryterium), a także zmienia się kryterium dochodowe rodziny.

 

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Jakie są procedury udzielania stypendium socjalnego?

Podstawową przesłanką otrzymania przez ucznia stypendium szkolnego jest trudna sytuacja materialna, w jakiej ten uczeń się znajduje, wynikająca z niskich dochodów na osobę w rodzinie, w szczególności gdy w rodzinie tej występuje: bezrobocie, niepełnosprawność, ciężka lub długotrwała choroba, wielodzietność, brak umiejętności wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, alkoholizm lub narkomania, a także gdy rodzina jest niepełna lub wystąpiło zdarzenie losowe. Wysokość dochodu na osobę w rodzinie ucznia uprawniająca do ubiegania się o stypendium szkolne nie może być większa niż kwota 456 złotych netto ( od października 514 zł).

W jaki sposób można ubiegać o stypendium?

Stypendium szkolne przyznawane jest na wniosek lub z urzędu.

Kto może złożyć taki wniosek?

Wniosek o przyznanie stypendium mogą złożyć:

 • rodzice,
 • opiekunowie prawni uczniów,
 • pełnoletni uczniowie,
 • dyrektorzy szkół.

Jaki jest termin składania wniosków?

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego składa się do dnia 14 września danego roku szkolnego w szkole, w której uczniowie pobierają naukę. Stypendium szkolne jest przyznawane na okres nie krótszy niż miesiąc i nie dłuższy niż 10 miesięcy w danym roku szkolnym.

W jakiej formie może być przyznawane stypendium?

Stypendium szkolne może być przyznawane w formie:

 • świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym
 • pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Ile razy może być przyznawane?

Stypendium szkolne może być przyznawane raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego zasiłku szkolnego.

 

ZASIŁEK SZKOLNY O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Co to jest?

Zasiłek szkolny stanowi pomoc incydentalną, nadzwyczajną inną niż stypendium szkolne. Podstawową okolicznością uzasadniającą ubieganie się o świadczenie w postaci zasiłku szkolnego jest wystąpienia zdarzenia losowego, które jest niezależne od woli człowieka: nagła, zagrażająca normalnemu funkcjonowaniu osób i rodzin sytuacja. Zdarzeniami losowymi dającymi podstawę do przyznania zasiłku są:

 • śmierć rodziców lub opiekunów prawnych wspólnie zamieszkujących;
 • ciężki wypadek ucznia, powodujący uszczerbek na zdrowiu;
 • nagła lub nieuleczalna choroba ucznia lub rodzica;
 • klęska żywiołowa;
 • pożar, włamanie lub zalanie mieszkania;
 • utrata pracy przez rodziców;
 • inne okoliczności powodujące przejściowo trudną sytuacje ucznia i utrudniające naukę.

Wskazane powyżej wyliczenie ma charakter wyłącznie przykładowy. Ma ono zobrazować jakie okoliczności pozwalają na wystąpienie z wnioskiem o przyznanie zasiłku szkolnego i nie można go traktować jako katalogu zamkniętego.

Komu się przyznaje taki zasiłek?

Zasiłek szkolny może być przyznany uczniowi znajdującemu się przejściowo w trudnej sytuacji materialnej z powodu zdarzenia losowego. Zasiłek szkolny przyznawany jest na wniosek.

Kto może złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie zasiłku mogą złożyć:

 • rodzice, prawni opiekunowie
 • pełnoletni uczniowie
 • dyrektorzy szkół

Jakie są formy udzielania zasiłku szkolnego?

Zasiłek szkolny może być przyznany w formie:

1) świadczenia pieniężnego na pokrycie wydatków związanych z procesem edukacyjnym lub

2) pomocy rzeczowej o charakterze edukacyjnym.

Jaki jest termin ubiegania się o zasiłek szkolny?

Z uwagi na jego funkcję – środka doraźnej pomocy w sytuacji losowej – ograniczono termin ubiegania się o zasiłek szkolny do dwóch miesięcy od wystąpienia zdarzenia uzasadniającego jego przyznanie.

Zasiłek szkolny może być przyznany raz lub kilka razy w roku, niezależnie od otrzymywanego stypendium szkolnego.

STYPENDIUM SOCJALNE PRZYSŁUGUJE UCZNIOWI, GDY DOCHÓD RODZINY UCZNIA NIE JEST WYŻSZY NIŻ 528 zł netto na osobę

dochód rodziny ucznia nie jest większy niż 528 zł netto na osobę.

Dokumenty:

https://e-urzad.tarnowskiegory.pl/Service/getServiceCard.html?id=203&ciid=74&pid=203Ile%20razy%20mo%C5%BCe%20by%C4%87%20przyznawany?

Potrzebne dokumenty do wypisania, można pobrać w sekretariacie szkoły.