Zwolnienia i usprawiedliwienia z lekcji

ZASADY ZWALNIANIA UCZNIÓW Z ZAJĘĆ EDUKACYJNYCH.

1 .Zwolnienie ucznia z danej lekcji może nastąpić na wniosek rodziców.
2. Zwolnienie ucznia z zajęć lekcyjnych przez rodzica traktowane jest jako nieobecność usprawiedliwiona.
3. Zwolnienie dokonywane przez rodziców winno mieć formę pisemną. W przypadku kontaktu telefonicznego lub osobistego rodzic zobowiązany jest do pisemnego potwierdzenia tego faktu.
4. Uczeń może być zwolniony przez rodzica do domu tylko pod warunkiem osobistego odebrania dziecka lub wyznaczenia do tego osoby pełnoletniej oraz otrzymania od Dyrektora Szkoły pisemnej zgody przekazanej Pani odpowiedzialnej za bezpieczne opuszczenie placówki przez ucznia.
5. Zwolnienie, uczeń przekazuje wychowawcy. W przypadku nieobecności wychowawcy uczeń zwalnia się u nauczyciela, z którym ma zajęcia. Wtedy ma wpisaną nieobecność, którą na podstawie zwolnienia, w późniejszym terminie usprawiedliwia wychowawca.
 6. Zwolnienie, o którym mowa w punkcie 5 nauczyciel jest zobowiązany przekazać wychowawcy w najbliższym terminie.
7. Nauczyciel zwalniający ucznia w celu reprezentowania szkoły na zawodach i konkursach, jest zobowiązany do pozostawienia w dzienniku zajęć lekcyjnych danej klasy, pisemnego wykazu uczniów zwalnianych z określonej ilości godzin.
8. Zwolnienie ucznia w przypadku określonym w punkcie 7 wymaga akceptacji dyrektora.
9. Uczniowie zwolnieni z zajęć wychowania fizycznego mają obowiązek przebywać w miejscu, w którym pozostała część klasy odbywa zajęcia.
10. Jeżeli wychowanie fizyczne jest pierwszą lub ostatnią lekcją rodzic może złożyć pisemne oświadczenie, że wyraża zgodę na pobyt dziecka w czasie tych lekcji w domu. Szczegółowe zasady zwalniania z lekcji wychowania fizycznego stanowią odrębne procedury.
 
 
 

Procedura zwolnienia ucznia z lekcji wychowania fizycznego przez rodziców/opiekunów prawnych w Szkole Podstawowej nr 8 im. Pułku 3. Ułanów Śląskich w Tarnowskich Górach:

 

WEWNĄTRZSZKOLNA  PROCEDURA
zwalniania ucznia z zajęć wychowania fizycznego.

 Podstawa prawna :

      – Statut szkoły.

   –  Rozporządzenie MEN z dnia 10 czerwca 2015r. w sprawie szczegółowych warunków

     i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach     publicznych.

Opis działań :

 1. Uczeń może być jednorazowo zwolniony z czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego (tj. nie wykonywać  ćwiczeń) na podstawie pisemnego zwolnienia rodziców, zawierającego termin i  uzasadnioną przyczynę zwolnienia. Zwolnienia dokonuje nauczyciel wychowania fizycznego, odnotowując ten fakt  w dzienniku zajęć.
 2. W szczególnych przypadkach (uzasadnionych stanem zdrowia) nauczyciel prowadzący zajęcia wf zwalnia ucznia zgłaszającego dolegliwości zdrowotne z czynnego uczestnictwa w zajęciach
  (tj. z wykonywania ćwiczeń) i odnotowuje ten fakt w dzienniku zajęć.
 3. Krótkotrwałego zwolnienia z czynnego uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego (tj. do 1 miesiąca)  dokonuje nauczyciel wf na podstawie zwolnienia lekarskiego wystawionego na dany okres. Termin zwolnienia nauczyciel odnotowuje w dzienniku zajęć.
 4. Uczeń może być długoterminowo zwolniony z zajęć wychowania fizycznego (powyżej jednego miesiąca), tylko na podstawie zwolnienia lekarskiego. Rodzice lub prawni opiekunowie, występują do dyrektora z podaniem o zwolnienie, do którego dołączają opinię lekarską o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach.
 5. Dyrektor szkoły wydaje decyzję o zwolnieniu ucznia z zajęć na podstawie opinii lekarza. O wydanej przez siebie decyzji informuje rodzica, nauczyciela wychowania  fizycznego i wychowawcę.
 6. Uczeń zwolniony z zajęć wychowania fizycznego na prośbę rodziców może być zwalniany do domu, jeśli zajęcia wf przypadają na pierwszej  lub ostatniej godzinie lekcyjnej. Jego nieobecność odnotowuje się wówczas w dzienniku jako usprawiedliwioną. W pozostałych przypadkach uczestniczy w nich zgodnie
  z rozkładem zajęć. W w/w sytuacji rodzice (opiekunowie prawni) podpisują na  druku podania  oświadczenie o przyjęciu odpowiedzialności za swoje dziecko w czasie jego nieobecności na zajęciach z wychowania fizycznego. Oświadczenie to przechowuje wychowawca do końca roku szkolnego.
 7. Jeżeli okres zwolnienia uniemożliwia klasyfikację ucznia, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony /zwolniona”
 8. Jeżeli uczeń otrzymał ocenę  semestralną w I semestrze, a zwolnienie ucznia trwa całe drugie  półrocze, w dokumentacji przebiegu nauczania jako ocenę roczną wpisuje się ocenę uzyskaną za I półrocze.
 • Postępowanie zgodnie z przedstawioną procedurą monitoruje dyrektor .
 • Procedura może ulec modyfikacji w zależności od nowelizacji aktów prawnych MEN lub ewaluacji.
 • Procedura wchodzi w życie z dniem 01.09.2017 r.

⇒   Podanie rodzica o zwolnienie dziecka z lekcji w-f

Decyzja dyrektora szkoły dotycząca zwolnienia z w-f


Obrazek posiada pusty atrybut alt; plik o nazwie dziennik-logo-Vulcana.jpg

Przypomina się rodzicom, że nieobecności dzieci usprawiedliwia się poprzez e-dziennik.

Wzór usprawiedliwienia ucznia z lekcji :

usprawiedliwienie-z-lekcji