Bezpieczeństwo

Zasady obowiązujące w szkole zapewniające bezpieczeństwo:

  • nieobecności dzieci usprawiedliwia się przez e-dziennik
 • istnieje również wzór usprawiedliwienia nieobecności  (do pobrania w DOKUMENTACH):
 • usprawiedliwienie-z-lekcji  
 • w przypadku złego samopoczucia ucznia, zostaje on odbierany ze szkoły przez rodziców/prawnych opiekunów,
 • funkcjonuje stały monitoring wizyjny (kilkanaście kamer),
 • wszelkie przejawy niebezpiecznych zachowań powinny być zgłaszane pracownikom szkoły,
 • prowadzona jest rejestracja osób wchodzących i wychodzących ze szkoły w Księdze wejść i wyjść do budynku szkoły,
 • dyżury nauczycieli podczas przerw,
 • zamykane na klucz szafek dla uczniów.
 • przed wejściem na lekcje, uczniowie są zobowiązani do wyciszenia telefonów komórkowych – w razie konieczności, nauczyciel ma prawo zebrać telefony na czas prowadzenia zajęć i oddać je uczniom po ich zakończeniu,
 • UWAGA! – za sprzęt elektroniczny, kosztowne przedmioty i rzeczy przyniesione do szkoły odpowiada uczeń
 • za celowe zniszczenie sprzętu szkolnego odpowiada uczeń – rodzice/prawni opiekunowie po wyjaśnieniu okoliczności zdarzenia, zobowiązani są do zwrotu  kosztów wyrządzonej szkody,
 • uczniowie korzystają z obiektów sportowych w ramach zajęć wychowania fizycznego i zajęć pozalekcyjnych, w godzinach popołudniowych należy im zapewnić opiekę osoby pełnoletniej,
 • dla wszystkich osób chcących skorzystać z zaplecza sportowego szkoły, obiekty są udostępnione w godzinach popołudniowych do godziny 20.00,
 • przebywanie na terenie szkoły po godzinie 20.00 jest zabronione.