Komunikat

Szanowni Rodzice,

w roku szkolnym 2019/2020 – czas egzaminów ósmoklasistów w naszej szkole są dniami nauki (nie posiadamy oddziału klasy 8), w których zostają przeprowadzone zajęcia zdalne i on-line. We wrześniu zostały uzgodnione przez Radę Pedagogiczną oraz Radę Rodziców następujące dni wole od zajęć dydaktycznych:

2, 3 stycznia 2020 r. (czwartek, piątek)
30 kwietnia 2020 r. (czwartek)
4 maja 2020 r. (poniedziałek)
12 czerwca 2020 r. (piątek)

Dzień 12 czerwca 2020 r. -wolny od zajęć dydaktycznych

Szanowni Rodzice,

po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców działającej przy naszej szkole, Dyrektor placówki, podjął decyzję o utrzymaniu zaplanowanych we wrześniu 2019 r. dni wolnych (tzw. dyrektorskich). Przypomina się, że 12 czerwca 2020 r. (piątek, po Bożym Ciele) jest dniem WOLNYM od nauki.

Z poważaniem

Beata Drzewiecka

Automatyczny dyspenser do dezynfekcji rąk w SP8 :)

Niebieskie tło z tekstem: "Dodatkowe środki ochrony dla szkół i placówek oświatowych – wspólne działania MEN i MZ".

Wspólna decyzja MEN i Ministerstwa Zdrowia

Możliwość stopniowego uruchamiania placówek oświatowych wiąże się z koniecznością stosowania nowych wytycznych zapewniających bezpieczeństwo dzieciom oraz pracownikom. W związku z tym Minister Edukacji Narodowej oraz Minister Zdrowia podjęli decyzję o wsparciu szkół i placówek edukacyjnych w zakresie dodatkowych środków ochrony przed rozprzestrzenianiem się i możliwością zakażenia się koronawirusem.

Montaż dyspenserów rozpoczął się 25 maja i jest stopniowo realizowany w poszczególnych szkołach oraz placówkach oświatowych, które zgłosiły takie zapotrzebowanie.

Dyspensery przekazywane są na bezpłatne użytkowanie na 18 miesięcy, objętych gwarancją i serwisem producenta. Po tym czasie po stronie szkoły pozostaje kwestia ewentualnej dalszej współpracy w zakresie użytkowania dyspensera. Użyczającym jest Polfa Tarchomin S.A.

Kampania pod nazwą Zachowaj Trzeźwy Umysł

Nasza  szkoła przystąpiła do Kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020. Ze względu na wyjątkową sytuację, działania podejmowane w ramach kampanii przesuną się w czasie lub nieco zmienią formę realizacji. Tegorocznym  działaniom towarzyszy hasło:

DORASTAMY ASERTYWNIE !

Dzięki nim realizowane są cele profilaktyczne, takie jak:

1.Samopoznanie i samoakceptacja, czyli budowanie adekwatnego obrazu „Ja”. Umiejętności dostrzegania własnych zalet, mocnych stron i ograniczeń.

2. Zwiększanie samoświadomości uczniów na temat zmian, jakie w nich zachodzą w związku z kryzysem rozwojowym, wzmacnianie umiejętności emocjonalno-społecznych uczniów, w tym przede wszystkim umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych

3.Nabywanie umiejętności rozpoznawania, nazywania i ujawniania swoich myśli/przekonań/uczuć w relacjach z innymi ludźmi.

4.Wsparcie rodziców w zakresie umiejętności wychowawczych.

W RAMACH KAMPANII UCZNIOWIE MOGĄ WZIĄĆ UDZIAŁ W NASTĘPUJĄCYCH KONKURSACH:

KONKURS PLASTYCZNO-LITERACKI „WEHIKUŁ CZASU” – Zadaniem uczestnika konkursu „Wehikuł czasu. Mój najszczęśliwszy dzień!” jest wykonanie pracy plastycznej lub literackiej, prezentującą dowolny dzień z przeszłości lub przyszłości, który według wyobraźni i kreatywności uczestnika konkursu był wyjątkowy (spotkanie, miejsce, osoba).

KONKURS „SPORT TO ZDROWIE – POCZTÓWKA DLA PRZYJACIELA!”– Zadaniem uczestnika konkursu „Sport to zdrowie – pocztówka” jest wykonanie pocztówki obrazującej aktywność sportową, którą lubi uczestnik konkursu i napisanie krótkiej wiadomości wyjaśniającej dlaczego warto uprawiać sport. Pocztówka może zostać wykonana własnoręcznie. Można też skorzystać ze wzoru pocztówki dostępnego na stronie www.trzezwyumysl.pl/pocztowka2020. Wypełnioną pocztówkę można wysłać w sposób tradycyjny. Zaadresować, nakleić znaczek i wrzucić do skrzynki lub wysłać w paczce/liście zbiorczym np. ze szkoły.

KONKURS „ROZWIĄŻ KRZYŻÓWKĘ!” – Zadaniem uczestnika konkursu „Rozwiąż krzyżówkę” jest poprawne rozwiązanie krzyżówki konkursowej i odgadnięcie hasła. Zagadnienia krzyżówkowe odnoszą się między innymi do treści poruszanych w kampanii Zachowaj Trzeźwy Umysł 2020

Ze względu na obecną sytuację zmienił się kalendarz  działań. Prace konkursowe odsyłać można do końca września 2020 roku. Zachęcamy do udziału w konkursie i składania prac w szkole we wrześniu, w nowym roku szkolnym 2020/2021.

Więcej informacji na stronie https://www.trzezwyumysl.pl/2020/

Po zalogowaniu się na stronę,  znajduje się informacja o wszystkich indywidualnych konkursach realizowanych w ramach kampanii ZTU. Są tam odnośniki do regulaminów, zadań konkursowych, niezbędnych dokumentów (np. wyrażenie zgody na udział w konkursie).

Doniesienia z MEN

Grafika przedstawiająca dziewczynkę siedzącą przy komputerze. Obok napis do 26 czerwca przedłużamy kształcenie na odległość.Rozporządzenie podpisane.

Kształcenie na odległość w szkołach i placówkach przedłużone

do 26 czerwca br.

Do 26 czerwca br. przedłużyliśmy przerwę w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty. Nauka będzie nadal odbywała się na odległość. Ponadto wznawiamy działalność domów wczasów dziecięcych, przedszkoli oraz szkół specjalnych zorganizowanych w podmiotach leczniczych i jednostkach pomocy społecznej, ośrodków rewalidacyjno-wychowawczych. Uruchamiamy również możliwość zakwaterowania uczniów w internacie zorganizowanym w centrum kształcenia zawodowego. Minister Edukacji Narodowej podpisał nowelizację stosownego rozporządzenia w tym zakresie.

Na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej trwa nadal stan epidemii związany z zakażeniem wirusem SARS-CoV-2. Wobec utrzymującej się liczby zachorowań, wywołanych rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 Minister Edukacji Narodowej zdecydował o podjęciu działań profilaktycznych, zapobiegających rozprzestrzenianiu się wirusa wśród dzieci i młodzieży oraz o ograniczeniu – w terminie od 12 marca do 28 czerwca 2020 r. – działalności niektórych jednostek systemu oświaty (rozporządzenie z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19).

Należy podkreślić, że choć w rozporządzeniu podana jest data 28 czerwca – jako dzień, do którego będzie utrzymane ograniczenie funkcjonowania szkół i placówek oświatowych, w praktyce zajęcia dydaktyczno-wychowawcze zakończą się w piątek, 26 czerwca.

Wskazana w rozporządzeniu data 28 czerwca pokrywa się z terminem zakończenia dodatkowego zasiłku opiekuńczego wypłacanego rodzicom (o którym mowa w art. 4 i 4a ustawy z dnia 2 marca 2020 roku o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych).

W piątek, 26 czerwca uczniowie będą mogli odebrać świadectwa, chyba, że dyrektor, z uwagi na sytuację epidemiczna, wyznaczy inny termin. Od soboty, 27 czerwca dzieci i młodzież rozpoczną wakacje.

Przywracamy funkcjonowanie domów wczasów dziecięcych

Domy wczasów dziecięcych, które w związku z decyzjami o zniesieniu ograniczenia funkcjonowania placówek oświatowo-wychowawczych oraz burs, a także w związku z decyzjami o uruchomieniu wypoczynku letniego, mogą po okresie przerwy również rozpocząć swoją działalność.

https://www.gov.pl/web/edukacja

https://www.gov.pl/web/edukacja/nauka-zdalna-do-26-czerwca

Aktualności z MEN

Minister edukacji przemawia na konferencji. Stoi za mównicą, po lewej stronie monitor z prezentacją a po prawej stronie stoi wiceminister edukacji Marzena Machałek.

https://www.gov.pl/web/edukacja/organizacja-roku-szkolnego-20192020-do-wakacji-oraz-letni-wypoczynek

Organizacja roku szkolnego 2019/2020 do wakacji

Podczas konferencji Minister Dariusz Piontkowski podkreślił, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych.

– Od dziś uruchomiliśmy konsultacje dla wszystkich dzieci w szkołach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że części zajęć nie można przeprowadzić bez zajęć praktycznych czy spotkań z wychowawcą – mówił szef MEN.

Minister edukacji zaznaczył jednocześnie, że od 1 czerwca możliwe jest organizowanie:

  • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,

Szef MEN zapowiedział ponadto, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca. Przypomnijmy, że o sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.

Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawa programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line.  

Bezpieczny wypoczynek – wytyczne GIS, MZ i MEN

Minister Dariusz Piontkowski przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży.

Szczegółowe wytyczne sanitarne MEN, GIS i MZ dla organizatorów wypoczynku dzieci i młodzieży w 2020 roku znajdują się na stronie MEN https://www.gov.pl/web/edukacja/bezpieczny-wypoczynek-wytyczne-men-gis-i-mz.

Zwrot podręczników dotacyjnych przez uczniów

ODBIÓR PODRĘCZNIKÓW DOTACYJNYCH

W dniach 19, 23, 24, 25 czerwca 2020 r. odbędzie się odbiór podręczników ( bez ćwiczeń ). Komplety podręczników proszę zapakować do torby i podpisać ( nazwisko, imię, klasa ). Jeśli ktoś zgubił lub mocno zniszczył podręcznik – należy to zgłosić w Sekretariacie, telefon kontaktowy 32/ 285 51 17 ( Regulamin podręczników dostępny na stronie internetowej szkoły z zakładce BIBLIOTEKA ).

Odbiór podręczników odbywać się będzie według harmonogramu.

Konkurs papieski – „Dzieciństwo, młodość i powołanie Karola Wojtyły”

Dnia 18 maja 2020 r. obchodziliśmy 100 rocznicę urodzin Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II. Nasza szkoła włączyła się w to święto. Dlatego został przeprowadzony konkurs, w którym uczniowie mieli namalować laurkę, zrobić prezentację lub napisać podziękowania za czyny Wielkiego Polaka. Spłynęło wiele prac, które zostały ocenione i wyróżnione. Lista zwycięzców przedstawia się następująco:

W kategorii laurka:

I miejsce –  Maja z 1c

II miejsce – Karol z 2b

III miejsce – Denis z 3b

Oraz wyróżnienia dla: Julki z  2b  i Julki z 3b

W kategorii prezentacje:

I miejsce – Stasia z 2c

II miejsce – Emilka z 5a

III miejsce – Zosia z 5a

Oraz wyróżnienia dla: Bartosza z 3c i Błażeja z 3a

W kategorii notatka dziękująca za postać Karola Wojtyły – papieża Jana Pawła II nie wyłoniliśmy zwycięzców.

Zachęcamy wszystkich do odwiedzenia Wadowic w nietypowy sposób. Zapraszam na strony poniżej:

https://tusiezaczelo.wkraj.pl/html5/index.php?id=72106#72106/0

https://domjp2.pl/wirtualny-spacer/

Dziękujemy za udział w konkursie i GRATULUJEMY nagrodzonym 🙂